Till innehåll på sidan

Svenska

Läsförståelsen är en viktig byggsten i elevernas lärande i alla ämnen. Det är inte bara läsflytet som eleverna ska behärska utan även förståelsen av textens innehåll och budskap. Vi arbetar aktivt med läsförståelse och använder oss bland annat av fem olika strategier för att ge eleverna verktyg som de kan använda i texterna de möter. Dessa strategier är:

• Spågumman

• Detektiven

• Konstnären

• Reportern

• Cowboyen

Genrepedagogik är framtagen speciellt för flerspråkiga elever men gynnar alla i skrivutvecklingen. De genrer eleverna stöter på i skolan är berättande texter, såsom sagor, fabler och noveller, beskrivande och förklarande faktatexter, tidningstexter, argumenterande texter och instruerande texter.
Genrepedagogiken kan liknas med ett temaarbete som sträcker sig under en längre period från elevernas förförståelse kring texterna, att studera struktur, innehåll, språkligadrag, att konstruera en text tillsammans som följer de typiska dragen för den specifika texten till att de på egenhand kan skapa en individuell text.

En genreundervisning kring faktatexter i SO/Svenska kan tillexempel vara planerad på följande sätt:

• Det första steget är att ta reda på elevernas förförståelse, vad vet eleverna redan om faktatexter? Tillsammans i klassen görs tankekartor där vi skriver ner, vad vi vet och vad vill vi ta reda på.

• Därefter studerar vi faktatexter tillsammans. Läraren uppmärksamma eleverna kring textens struktur, innehåll, språkliga drag.

• Innan eleverna börjar skriva samlar vi fakta tillsammans om det som vi ska ha med i vår gemensamma faktatext. Informationen samlas i en gemensam tankekarta som vi har som stöd inför skrivandet.

• Nästa steg är att skriva en gemensam faktatext som eleverna kan ha som modell inför det egna skrivandet.

• Slutligen skriver eleverna en egen faktatext.

Åk 4
I årskurs 4 har eleverna arbetat med läsförståelse och skrivförståelse genom bland annat genrepedagogisk undervisning. Eleverna har läst berättelser om vikingatiden och skrivit berättande texter, bland annat fabler.

Åk 5
I årskurs 5 har eleverna gemensamt läst Fröken Europa och Muren och tränat på de olika läsförståelsestrategierna. De har skrivit noveller på temat resan och tränat på svårstavade ord. Elevernas egen läsning är viktig och därför har alla elever ständigt en bok på gång. De läser, recenserar och redovisar för klasskamraterna.

Åk 6
I årskurs 6 har eleverna arbetat med läsförståelse kring boken Häxprovet och Eldens hemlighet. Diskussioner kring det lästa har förts, både i helklass, mindre grupper och i par. Vår tanke är att eleverna har mycket att lära av varandra. De har skrivit bokrecensioner, beskrivande texter, biografier och dikter.

Länk till En läsande klass

Länk till Tv4's Nyhetsmorgon

Länk till P1's Lärarrummet

Länk till Svt's Nyheter

Länk till SvT's intervju med eleverna

Dela: