Till innehåll på sidan

Specialundervisning

Specialundervisning ges till elever vid behov. Stöd ges främst i läs- och skrivutveckling, samt i matematik. Undervisningen sker i nära samarbete med klasslärare och vid behov med lärare i svenska som andra språk och skolans Elevhälsa (skolsköterska, skolpsykolog, skolkurator).

Speciallärare träffar vid olika tillfällen samtliga elever, t ex enskilt vid skolstart och vid arbete i klasserna. Stöd kan ges till enskilda elever i klassrummet, alternativt enskilt eller i mindre grupp i annat rum. Samtal kring eleverna, över hur stödet fungerar bäst, sker kontinuerligt mellan mentorer och speciallärare. Elevers och föräldrars synpunkter kan också påverka hur stödet utformas.

Kort beskrivning av olika typer av stöd
Stöd som ges för att eleven ska komma vidare i sin läs- och skrivutveckling är
bl a intensivläsning enligt en modell som kallas Reading Recovery och metoden ”Att skriva sig till läsning”. I matematikstöd används t ex ”Problemlösning i grupp” som både är språk- och matematikutvecklande, olika laborerande och konkreta material och pedagogiska spel.

Information till föräldrar
Föräldrar informeras alltid om en elev får specialundervisning mer kontinuerligt under en period. Vid behov upprättas ett åtgärdsprogram tillsammans med elev, förälder och mentor. Där beskrivs vilket stöd eleven behöver och hur vi arbetar för att nå gemensamt bestämda mål.

Utvärdering
Utvärdering av specialundervisning sker genom läsutvecklingsschema (LUS), Nya Språket Lyfter (observationsmaterial), diagnoser, observationer och samtal.

 

Dela:
Kategorier: