Till innehåll på sidan

Plan mot diskriminering och kränkande behanding

Sätraskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Sätraskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Verksamhetsformer som omfattas av planen:

Grundskola, grundsärskola, förskoleklass och fritidshem

Innehåll

Grunduppgifter 2

Vår vision och värdegrund. 2

Sätraskolans mål 2

Elevernas delaktighet 3

Vårdnadshavarnas delaktighet 3

Personalens delaktighet och ansvar 3

Beskrivning av hur fjolårets plan har utvärderats. 4

Prioriteringar läsåret 2017/2018. 4

Resultat av utvärderingen av fjolårets plan. 4

Nya fokusområden för arbetet läsåret 2018-2019. 5

Beskrivning av hur årets plan ska utvärderas. 6

Förebyggande åtgärder: 6

Temaarbete mål- och värdegrundsfrågor 6

Arbetet med trygghetsgruppen specialiseras och samordnas. 7

Samtliga klasser arbetar med frågor kring nätetik. 8

Etik på schemat i grundsärskolan. 8

Bemanning av omklädningsrummen och översyn av schemaläggning för att motverka krockar mellan äldre och yngre barn och skapa trygghet. 9

Insatser för att öka personalens kompetens kring NPF (NEUROPSYKIATRISKA FUNKTIONSHINDER) 9

Främjande insatser: 10

EN RAST ATT LÄNGTA TILL. 10

Sätraskolans dag – Elever jobbar tillsammans för att stärka skolans identitet. 10

Vinterutbildning för åk 8. 11

Diskussioner kring gemensamma förhållningssätt 11

Rutiner för skolans arbete med incidenter 12

Rutiner för att utreda och åtgärda när elev kränks av andra elever 12

Rutiner för att utreda och åtgärda när elev kränks av personal 13

Rutiner för dokumentation. 13

Personal som elever och föräldrar kan vända sig till 13

Grunduppgifter

Verksamhetsformer som omfattas av planen

Grundskola F - 9, Grundsärskola F - 9, fritidshem och fritidsklubb

Ansvariga för planen

Rektor Margareta Forsman, biträdande rektorer Anna Almqvist Romanus, Lena Jönsson, Caroline Sköld och Jeanette Thorgren.

Vår vision och värdegrund

Stockholms stad vision 2040 ” Ett Stockholm som håller samman”

Alla barn i Stockholm har rätt till en bra utbildning och deras behov ska tillgodoses oavsett bakgrund. Skolor och förskolor ska vara väl ansedda och det ska alltid vara nära till en skola med hög kvalitet.

På Sätraskolan arbetar vi i enlighet med stadens vision och gör vårt yttersta för att alla elever ska utvecklas positivt. När våra elever lämnar Sätraskolan och kommer till gymnasiet ska de ha med sig goda kunskaper och vara stolta över sin grundskola. De ska ha positiva minnen av Sätraskolan och alla oss som arbetar här. Vi vill också att de har med sig en god social kompetens och minnet av god sammanhållning och kamratskap. De ska med glädje minnas sin bästa skola, känna att skolan var "på riktigt", att den var en del av det omgivande samhället och att skolans undervisning berörde dem. Föräldrarna ska känna att de valde rätt skola till sitt barn.

Sätraskolans värdegrund

Sätraskolans personal verkar för att hos eleverna förankra de grundläggande värden, som Lgr11 talar om, människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet mellan kvinnor och män samt solidaritet med svaga och utsatta.

Ingen på Sätraskolan ska utsättas för diskriminering eller för annan kränkande behandling.

Tendenser till trakasserier och annan kränkande behandling motverkas aktivt.

Alla föräldrar kan med förtroende skicka sina barn till Sätraskolan, förvissade om att barnen inte blir ensidigt påverkade till förmån för den ena eller andra åskådningen.

I klassrummet och på fritidshemmen skall det råda ett klimat som främjar likabehandling ur genusperspektiv, religiösa perspektiv, etniska perspektiv och språkmässiga perspektiv.

Sätraskolans mål

 • Trakasserier, mobbning eller kränkande särbehandling skall inte förekomma på Sätraskolan. Det är allas ansvar att aktivt motarbeta kränkande särbehandling. Vårdnadshavare informeras alltid vid mobbning eller kränkande behandling.
 • Alla elever upplever att de vuxna ser och konsekvent ingriper om kränkningar, konflikter, trakasserier och bristande arbetsro i klassrummen förekommer.
 • Kränkningar, konflikter, trakasserier och upprepade incidenter följs upp och dokumenteras.
 • Sätraskolan har en god beredskap för elever med särskilda behov och hanterar uppkomna svårigheter på ett professionellt sätt.

Planen gäller från

2020-09-09

Planen gäller till

2021-10-31

Elevernas delaktighet

Regelbundna klassråd, elevråd och matråd. Eleverna har tagit del av innehållet i planen för kränkande behandling i samband med mål- och värdegrundsdagar i början på höstterminen samt sedan regelbundet vid klass- och elevråd. Klassernas tankar diskuteras sedan på elevrådet.

Elevenkäter kring trivsel och trygghet genomförs och utvärderas i respektive grupp.
Eleverna är delaktiga i ta fram och utvärdera trivselregler och i de konsekvenser som blir av att man bryter dem.

För de äldre eleverna finns elevskyddsombud som deltar i skolans systematiska arbetsmiljöarbetet rörande fysisk- och psykisk arbetsmiljö.

Vårdnadshavarnas delaktighet

Vårdnadshavare får ta del av skolans vision, värdegrund och trivselregler under föräldramöten. Skolan vinnlägger sig om att ha goda relationer med samtliga föräldrar och är lyhörda för föräldrarnas åsikter.
Likabehandlingsplanen finns tillgänglig på skolans webbplats.
I den årliga brukarundersökningen kan vårdnadshavarna på lågstadiet delge skolans ledning hur de upplever sitt barns trivsel och trygghet.
Vårdnadshavare är välkomna att delta i skolan.
Vid utvecklingssamtal pratar elev, vårdnadshavare och personal även om elevens trivsel och trygghet.

Personalens delaktighet och ansvar

Personalen är med och utvärderar och reviderar Planen mot diskriminering och kränkande behandling
Planen mot diskriminering och kränkande behandling aktualiseras i samband med terminsstart.

Personalen anmäler incidenter skriftligt till trygghetsgruppen.
Det finns idag två trygghetsgrupper på skolan som arbetar mot kränkningar. Ambitionen är att det arbetet ska samordnas. I trygghetsgruppen skall finnas personal representerad från alla stadier samt från elevhälsan.

Planen mot diskriminering och kränkande behandling finns på skolans hemsida och är därigenom tillgänglig för alla.
Planen är förankrad i arbetslagen.
Planen mot diskriminering och kränkande behandling förankras och hålls levande både i klasserna och på fritidsavdelningarna. Mentorerna och fritidspedagogerna har ansvar för att implementera planen i sina klasser/ fritidshemsavdelningar.

Det finns en pedagogisk uteverksamhet som ansvarar för trygghet och trivsel under rasterna.

Elevenkäternas och brukarenkäten återkopplas till personalen.

Beskrivning av hur fjolårets plan har utvärderats

Planen har utvärderats i slutet av höstterminen. Nya fokusområden har prioriterats. Till grund för detta ligger också vårt systematiska kartläggningsarbete samt elevenkäter och uppföljningar av incidentrapporter.

Delaktiga i utvärderingen av fjolårets plan

Skoledningen, elevhälsoteamet, pedagoger och elever.

Resultat av utvärderingen av fjolårets plan         

 • Ytterligare förbättrade rutiner kring incidentrapporter: Rutinen implementerad och funderar väl. En mer systematisk uppföljning av samtliga incidenter kring barn och personal som blir utsatta behöver ske i maj/juni
 • Tre rastaktivister har startat en pedagogisk uteverksamhet som pågår mellan 9.30 och 13.00 måndag till torsdag
 • Omklädningsrummet är ett fortsatt fokus. Vi behöver schemaläggning och rutiner. Vid utvärderingen kan vi konstatera att det fortfarande sker incidenter i omklädningsrummen.
 • Gemensamma rutiner och förhållningssätt på mellanstadiet
 • En studiehall har byggts utanför klassrummen. Vi har utökat arbetslaget med resurspersoner som bidrar i arbete med värdegrund och arbetsro. Fortsatt fokus på gemensamma strukturer och rutiner.
 • Arbetsro på högstadiet. I elevenkäten kan vi se att eleverna upplever att arbetsron förbättras. Lärarnas intensiva arbete med att följa upp icke önskvärt beteende och kontakta målsmän har gett resultat. En förbättrad miljö i rasthallen samt utökning av fritidsledarpersonal har lett till en tryggare miljö. Samarbetet med socialtjänsten kring elever i riskzonen har varit positivt. Studions verksamhet har påtagligt bidragit till att arbetsron i klasserna blivit lugnare, då elever med stödbehov kan få riktat stöd under perioder.

 

 

Beskrivning av hur årets plan ska utvärderas

Varje arbetslag utvärderar sina egna mål, dels formativt under läsåret och dels i en mer formell skriftlig utvärdering i samband med höstterminens slut, där nya prioriteringar tas fram.

Ansvarig för att årets plan utvärderas

Rektor och biträdande rektor samt elevhälsans personal.

Så här agerar vi vid enstaka konflikter:

 • Skolans pedagoger arbetar med att lösa konflikten. Mentorer informeras.
 • Vid behov informeras samtliga elevernas vårdnadshavare. Vi nämner inte namn på andra inblandade elever vid samtal med vårdnadshavare.
 • Vi anordnar inte möten på skolan där föräldrar till barn som haft en konflikt gemensamt deltar. Vi träffar alltid föräldrar enskilt.
 • Vi accepterar inte att föräldrar ger sig på andras barns på skolan. Pedagoger går då emellan och hänvisar till att de tar över.
 • När en konflikt är löst och eleverna är lugna så är konflikten utagerad, eleven ska då inte straffas vidare.

Förebyggande åtgärder:

 temaarbete mål- och värdegrundsfrågor

Områden som berörs av insatsen

Kränkande behandling, Kön, Könsidentitet eller könsuttryck, Etnisk tillhörighet, Religion eller annan trosuppfattning, Funktionsnedsättning, Sexuell läggning och Ålder.

Mål.

Alla elever ska känna till Läroplanens normer och värden samt vara väl förtrogna med skolans plan mot kränkande behandling.

Insats

I samband med terminsstart och vid regelbundna tillfällen under året aktualiseras diskussionen om skolans värdegrund. I samband med elevenkäten diskuteras resultaten i klassen och en kvalitetsrapport upprättas i varje klass.

Alla elever ska känna till målen för undervisningen och veta vad som förväntas av dem. Elevernas framsteg ska tydligt kommuniceras i en utvecklingsplan..

Ansvarig

Skolledningen, Alla lärare och all fritidspersonal.

Arbetet med trygghetsgruppen specialiseras och samordnas

Områden som berörs av insatsen

Kränkande behandling, Kön, Könsidentitet eller könsuttryck, Etnisk tillhörighet, Religion eller annan trosuppfattning, Funktionsnedsättning, Sexuell läggning och Ålder.

Mål

Ytterligare förstärka rutiner och snabba insatser vid kränkningar. Skolövergripande insatser av specialutbildad personal.

Insats

Trygghetsgrupperna samordnas. En inre kärna jobbar systematiskt med incidentrapporter. Flera pedagoger deltar vid insatser.

Incidentrapporter anmäls till huvudmannen av rektor eller annan skolledare.

Uppföljning

Vid terminsavslutningen genom sammanställning av incidentrapporter samt i trygghetsenkäter.

Ansvarig

Skolledning och trygghetsgrupp

Samtliga klasser arbetar med frågor kring nätetik.

Områden som berörs av insatsen

Kränkande behandling, Kön, Könsidentitet eller könsuttryck, Etnisk tillhörighet, Religion eller annan trosuppfattning, Funktionsnedsättning, Sexuell läggning och Ålder.

Mål

Sätraskolans elever är ansvarsfulla nätanvändare och har god kunskap om faror och möjligheter på nätet.

Insats

Frågan om säkerhet på nätet tas upp i klasserna till diskussion. Pedagogerna använder sociala medier på ett positivt sätt för att kommunicera med elever och föräldrar samt förbereda lektioner och möjliggöra för elever att ta del av undervisning, läxor och planering digitalt

Personalen är lyhörd och ”på” när det gäller nya tender på nätet. Vi finns på elevernas arenor.

Information till målsman.

Vid störande och kränkande användning av sociala medier fråntas eleverna mobiler eller ipads under perioder samt hemmen informeras.

Ett stort samarbete genomförs med Prinsessan Sophias och Prins Carl-Philips fond, där Sätraskolan är pilotskola för projektet ” jag vill berätta ” som handlar om Ett hälsosamt liv på nätet ”

Ansvarig

Skolledningen, trygghetsgruppen

Etik på schemat i grundsärskolan

Områden som berörs av insatsen

Kränkande behandling, Kön, Könsidentitet eller könsuttryck, Etnisk tillhörighet, Religion eller annan trosuppfattning, Funktionsnedsättning, Sexuell läggning och Ålder.

Mål

Att ge eleverna verktyg för att klara av det dagliga livet, hur man umgås, hur man klarar av olika situationer i samhället, empati och självförtroende.

Insats

Dagliga samtal med eleverna. Eleverna stöttas och uppmuntras att våga tala med varandra, prata om sina känslor.
Sociala berättelser med hjälp av "communicative print" (stöd i bilder).

Elever och personal har upplevt ett ökat användande av nedvärderande språkbruk.

Åtgärderna genomförs för att eleverna ska klara av vardagliga situationer, t ex kunna samspela med andra elever på skolgården.

Ansvarig

All personal i grundsärskolan

Bemanning av omklädningsrummen och översyn av schemaläggning för att motverka krockar mellan äldre och yngre barn och skapa trygghet.

Områden som berörs av insatsen

Kränkande behandling, Kön, Könsidentitet eller könsuttryck, Etnisk tillhörighet, Religion eller annan trosuppfattning, Funktionsnedsättning, Sexuell läggning och Ålder.

Mål

Trygghet i en utsatt situation. Förebygga att incidenter inträffar.

Insats

Bemanning ska alltid finnas i eleverna omklädningsrum. För de yngre så ska personal finnas med hela tiden. I äldre åldrar har pedagogerna tillsyn i omklädningsrummen. Vi stärker upp med personal som hjälper idrottslärarna med tillsyn av de äldre. Idrottslärarassistenter anställs.

Ytterdörren ska alltid vara låst och endast öppnas av personal.

Ansvarig

Skolledningen och alla pedagoger.

Insatser för att öka personalens kompetens kring NPF (NEUROPSYKIATRISKA FUNKTIONSHINDER)

Områden som berörs av insatsen

Funktionsnedsättningar

Mål

Sätraskolans personal ska vara väl förtrogen med hur elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar ska bemötas och vilka metoder och inlärningssituationer som fungerar bra. Pedagogerna ska ha vetskap om olika elevers behov av särskilda anpassningar.

Insats

Föreläsningar, återkoppling från EHT till arbetslagen, handledning av specialpedagoger.

Uppföljning

I medarbetarsamtal, samt i systematiskt kvalitetsarbete och uppföljning av elevhälsan.

Ansvarig

Skolledningen och EHT.

Främjande insatser:

EN RAST ATT LÄNGTA TILL

Områden som berörs av insatsen

Kränkande behandling, Kön, Könsidentitet eller könsuttryck, Etnisk tillhörighet, Religion eller annan trosuppfattning, Funktionsnedsättning, Sexuell läggning och Ålder.

Mål

Färre incidenter under rasten. Ökad inkludering. Ökad rörelse hos eleverna.

Insats

Rastaktivister håller i verksamhet ute från kl. 9.00 till 13.00. Trivselledare utbildas bland eleverna som bistår rastaktivisterna med att leda aktiviteter där ”alla kan vara med ”.

Vi ökar ut möjligheten att låna leksaker samt flyttar ut skapande verksamhet på gården.

Ansvarig

Skolledningen samt rastaktivisterna

Sätraskolans dag – Elever jobbar tillsammans för att stärka skolans identitet.

Områden som berörs av insatsen

Kränkande behandling, Kön, Könsidentitet eller könsuttryck, Etnisk tillhörighet, Religion eller annan trosuppfattning, Funktionsnedsättning, Sexuell läggning och Ålder.

Mål

Elever och personal är stolta över skolan och skolan genomsyras av en stark identitet.

Eleverna ska uppleva att Sätraskolan satsar på dem och ger dem möjligheter att utvecklas.

Insats

Vi har återkommande identitetsstärkande aktiviteter där yngre och äldre elever deltar gemensamt. Vi firar att vi är stolta över vår skola.

Äldre elever leder yngre i aktiviteter.

Ansvarig

Skolledningen samt all personal på skolan

Vinterutbildning för åk 8

Områden som berörs av insatsen

Kränkande behandling, Kön, Könsidentitet eller könsuttryck, Etnisk tillhörighet, Religion eller annan trosuppfattning, Funktionsnedsättning, Sexuell läggning och Ålder.

Mål

Att stärka gruppen och skapa gemenskap. Skapa positiva förväntningar inför framtiden. Uppmuntra eleverna till att tänka på framtiden, vad de vill göra etc. Lära sig åka skidor. Våga göra något man inte tidigare gjort. Ha roligt tillsammans

Insats

Samtliga elever i åk 8 från grundskolan och grundsärskolan ges möjlighet att delta på vinterutbildning. Under dagarna i fjällen deltar klassen i  teambuilding, värdegrundsfrågor, skidåkning och friluftsliv.

Ansvarig

Skolledningen, mentorer, EHT och idrottslärare.

Diskussioner kring gemensamma förhållningssätt

Områden som berörs av insatsen

Kränkande behandling, Kön, Könsidentitet eller könsuttryck, Etnisk tillhörighet, Religion eller annan trosuppfattning, Funktionsnedsättning, Sexuell läggning och Ålder.

Mål

Eleverna ska uppleva att det är arbetsro i skolan och har förförståelse i vad som förväntas av dem. Lektionerna har tydliga strukturer.

Insats

Mentorerna och övrig personal i skolan diskuterar struktur och rutiner både gemensamt i hela kollegiet samt i de olika arbetslagen. Förväntningar kommuniceras till elever och målsmän. Förhållningssätt och arbetsro diskuteras på klassråd och i elevrådet. Målsman informeras omgående när inte överenskommelser brutits.

Ansvarig

Skolledningen, den pedagogiska personalen och EHT

Rutiner för skolans arbete med incidenter

Rutiner för att tidigt upptäcka trakasserier och kränkande behandling

Rastvaktsschema som innebär att alla raster är bemannade med vuxna.

Utökad rastverksamhet 9.00–13.00.

Personal fyller i incidentrapporter vid allvarligare konflikter, händelser och kränkningar.
Incidentrapporten följs upp av Trygghetsgruppen för att tidigt uppmärksamma återkommande kränkningar (elever som blir utsatta och som utsätter andra).

Incidentrapporter upprättas av skolledningen och elevhälsan, dessa diarieförs och skickas till registrator.
Trygghetsgruppen träffas varannan vecka.
Elevvård finns som stående punkt på arbetslagens dagordning.

Rutiner för att utreda och åtgärda när elev kränks av andra elever

 1. Den anställde, som fått kännedom om att ett barn eller en elev anser sig ha blivit utsatt för diskriminering, trakasserier eller kränkande behandling i samband med verksamheten gör en incidentrapport.
 2. Den anställde, som bevittnar en händelse, incident, konflikt eller trakasseri reagerar tydligt och ingriper om det krävs mer än tillsägelse. När en anställd ingriper i en händelse ansluter kollegor vid behov och man löser konflikten solidariskt.
 3. Mentor informeras om det krävs mer än en tillsägelse. Berörd personal kommer därefter överens om lämpliga åtgärder, vem som följer upp, vem som kontaktar vårdnadshavare och vem som skriver incidentrapporten.
 4. Incidentrapporten lämnas till kurator/ trygghetssamordnare. Kurator och trygghetssamordnare delger information om incidenten till rektor. Rektor skickar rapporter som gäller kränkande behandling vidare till huvudmannen.
 5. Om det inträffade är att betrakta som trakasserier, kränkning eller upprepade incidenter beslutar rektor om vidare utredning. Utredningen genomförs i trygghetsgruppen i nära samarbete med rektor/ bitr. rektor. Samråd sker med elevens vårdnadshavare. Med utgångspunkt i vad som har framkommit vid utredningen beslutar rektor om åtgärder. Mentor eller elevhälsan ansvarar för fortlöpande kontakt med vårdnadshavare.
 6. Vid allvarliga händelser  anmäls ärendet för direkt åtgärd till kurator och/eller rektor.
 7. Rektor beslutar efter samråd med elevhälsans personal om en anmälan till sociala myndigheter skall göras. Rektor skriver under anmälan. I de fall händelsen är ett brott enligt brottsbalken och eleven fyllt 15 år beslutar rektor efter samråd med elevhälsoteamet om en polisanmälan ska göras. Polisanmälan görs av elevhälsans personal eller rektor.

Rutiner för att utreda och åtgärda när elev kränks av personal

Om en elev, en förälder eller skolans personal upplever att en elev kränks eller diskrimineras av en anställd på skolan hänvisas ärendet direkt till rektor eller biträdande rektor, som utreder och vidtar skyndsamt nödvändiga åtgärder. Vårdnadshavare informeras.

Rutiner för dokumentation

Allvarligare konflikter, händelser och kränkningar dokumenteras i en incidentrapport där händelse och genomförda åtgärder beskrivs.  Rektor läser igenom rapporterna och anmäler till huvudman i de fall där elev upplever sig kränkt. Vid behov beslutar rektor om arbetsrättsliga åtgärder.

Ansvarsförhållande

Trygghetsgruppen ansvarar, utreder och vidtar åtgärder när enbart elever är inblandade. Rektor ansvarar när personal är inblandad.

Personal som elever och föräldrar kan vända sig till

Elevens klasslärare/mentor/fritidhemspersonal

Kicki Sörlie, skolsköterska, tel. 08-508 242 39

Jurgen Wrengler Trygghetsansvarig tel. 076-1224123

Richard Eng Trygghetsansvarig tel 076-1224123

Frida Lindfors, kurator, mellan och hög tel. 08-508 242 20

Lisen Brorsson, kurator, låg tel: 08-508 242 20
Margareta Forsman, rektor, tel. 08-508 242 25

Anna Romanus, biträdande rektor åk 1-4 samt fritids tel 08-508 24 230
Caroline Sköld, biträdande rektor särskolan, tel. 08-508 44 238

Lena Jönsson biträdande rektor åk 5-9 , tel. 08-508 24 295

Nette Thorgren biträdande rektor förskoleklasser och fritidshem 076-122 42 81

Dela: