Till innehåll på sidan

Sätraskolan ska vara - en skola att längta till

Sätraskolan - En skola att längta till

Sätraskolan är en F-9 skola som ligger i södra Stockholm. På skolan går det 720 elever i grundskolan och 32 elever i grundsärskolan. Enheten har ca 140 anställda. 

Vår vision och värdegrund

Stockholms stad vision 2040 ” Ett Stockholm som håller samman”

Alla barn i Stockholm har rätt till en bra utbildning och deras behov ska tillgodoses oavsett bakgrund. Skolor och förskolor ska vara väl ansedda och det ska alltid vara nära till en skola med hög kvalitet.

På Sätraskolan arbetar vi i enlighet med stadens vision och gör vårt yttersta för att alla elever ska utvecklas positivt. När våra elever lämnar Sätraskolan och kommer till gymnasiet ska de ha med sig goda kunskaper och vara stolta över sin grundskola. De ska ha positiva minnen av Sätraskolan och alla oss som arbetar här. Vi vill också att de har med sig en god social kompetens och minnet av god sammanhållning och kamratskap. De ska med glädje minnas sin bästa skola, känna att skolan var "på riktigt", att den var en del av det omgivande samhället och att skolans undervisning berörde dem. Föräldrarna ska känna att de valde rätt skola till sitt barn.

På nya Sätraskolan arbetar vi för att utbildningen ska bli meningsfull och begriplig för eleverna. Vi lägger stor vikt vid goda relationer med elever och föräldrar och förvaltar det förtroende de gett oss på bästa sätt. En stor satsning på att individualisera undervisningen och ge varje elev bästa möjliga förutsättningar pågår. Skolan är en viktig och trygg plats för skolans elever och vi har ett stort kompensatoriskt ansvar.

Sätraskolan ska på bästa sätt rusta eleverna med färdigheter och förmågor som behövs för fortsatta studier och i ett arbetsliv. Vi vinlägger oss om att hitta varje elevs unika möjligheter att lyckas i skolan.

Sätraskolan kommer under året att utveckla det individuella stödet för eleverna och genomföra en stor digitalisering av lärarnas och elevernas arbete. Ett nära samarbete med företag och externa aktörer är en framgångsfaktor för Sätraskolan.

Sätraskolan är en lärande enhet och under 2015 utvecklat det systematiska kvalitetsarbetet där vi enligt vårt årshjul regelbundet följer upp och utvärderar insatser och stöd till elever i behov av särskilt stöd samt elevhälsans arbete för trygg lärandemiljö. Sätraskolan förstärkte utvecklingsarbetet under 2015 med förändringsledare från PRIO. Identifierade skolövergripnade utvecklingsområden är: gemensamma, tydliga strukturer för undervisningen, fokus på likvärdig bedömning samt en pedagogisk uteverksamhet.

Eleverna på Sätraskolan deltar i arbetet med att utvärdera skolan genom enkäter, en kvalitetsdag i samband med sportlovet samt vid målsamtal. Ett viktigt inslag är tydliggörandet av målen för varje enskild elev samt uppföljningen i en levande IUP.

Sätraskolan har ett mycket väl fungerande mottagande av nyanlända. Vi kartlägger elevernas kunskaper och tidigare skolgång på djupet och har ett väl utvecklat samarbete med studiehandledare på elevernas modersmål. Våra nyanlända får undervisning i samtliga ämnen i timplanen genom att ämneslärare undervisar i förberedelseklasserna.

Vi har succesivt förändrat vår specialundervisning genom att bygga två olika studioverksamheter som ger individuellt stöd utifrån elevens behov.

Det gedigna, strukturerade uppföljningsarbetet har lett till att eleverna de senaste två åren kraftigt förbättrat sina resultat.

Sätraskolan ska vara en lärande organisation i ständig utveckling.

Dela:
Kategorier:
Ingress: 
Sätraskolan - En skola att längta till