Till innehåll på sidan

Ipads i Sätraskolan

Sätraskolan skrev under hösten 2012 en ansökan till utbildningsförvaltningens IT-avdelning om att få bli en iPad skola och få tillgång till iPads i undervisningen.
Sedan vårterminen 2013 har alla klasser F-3 på Sätraskolan tillgång till iPads.

De mål vi satt upp när det gäller användandet av iPad i undervisningen är att nå en större måluppfyllelse, att minska klyftorna kring IT-användning, ge eleverna en ökad social kompetens, ökad självkänsla och självförtroende. Hur arbetar vi på Sätraskolan för att nå dessa mål?

Eleverna arbetar nästan alltid 2 och 2 med en iPad. Detta för att forskning säger att lärande bör ske i samspel med andra, att ny kunskap alltid skapas i dialogen. Samtalet och dialogen är viktig, eleverna lär och lär av varandra.  
Undervisningen med iPad är lätt att individanpassa och varje elev kan därför utmanas på rätt nivå (både svaga och starka)
Eleverna som går på Sätraskolan möter metoden, Att skriva sig till läsning. Resultat från andra skolor i Sverige (samt Arne Tragetons forskning i Norge) visar att flera elever kommer snabbare igång med sin läsning och att deras texter blir längre och innehållsrikare.
Även stavningen blir bättre då eleven får direkt återkoppling på det som han eller hon skriver.
Andra vinster med denna metod är, skrivglädjen, språkutveckling, teknisk säkerhet, snabba fingrar, självkänsla och medvetenhet om samarbete.
Undervisning med iPad underlättar processkrivandet, att eleverna kan ge gensvar på varandras texter och får bättre möjligheter för laborering och korrigering (t.ex. interpunktion, stavning, innehåll, formuleringar och layout).

Även matematik tränas med hjälp av iPad, automatisering av tabeller, klockan mm.

Undervisningen med iPad är lätt att individanpassa och varje elev kan därför utmanas på rätt nivå. Det finns även en mängd alternativa verktyg i iPaden som gynnar elever i behov av stöd. Erfarenhet säger att elever med koncentrationssvårigheter lyckas bättre när de får arbeta på Ipad.

Undervisningen med iPads gynnar våra flerspråkiga elever genom att de hör hur ord uttalas och ordföljden i meningar (talsyntes). I samarbetet med varandra utvecklas ordförrådet. Det finns även översättningsprogram och skrivverktyg på andra språk.

Att eleverna samarbetar i arbetet med iPad gör att de utvecklar sin förmåga att uttrycka sig muntligt och att lyssna på andra. De tränar hela tiden sin förmåga att samarbeta och samspelet med sina kamrater, eleverna får därigenom en ökad social kompetens.

 

Erfarenhet säger att många elever tappar glädjen under det första skolåret på grund av att de inte kommer igång med sin läsning och skrivning. Undervisningen med iPad leder till att fler kommer igång snabbare och behöver då inte tappa glädjen. Därmed ökar elevernas självkänsla/självförtroende. Undervisningen med iPad underlättar individanpassningen. Elever som utmanas på sin egen nivå (både starka och svaga) och i sin egen takt har större möjlighet att lyckas och därigenom få ett stärkt självförtroende och en ökad självkänsla.

Genom att använda iPad i undervisningen hoppas vi kunna minska klyftorna mellan de elever som i sin hemmiljö har tillgång till digitala verktyg (iPad, surfplattor, datorer) och inte.
Eleverna undervisas i teknikens alla olika användningsområden, ordbehandlig, pedagogiska spel, källkritik, multimedia och informationssökande.

/Sammanfattat av Ewa Bietkowska, Cecila Westblad, Ann-Christin Tsikkinis

 

Dela: