Till innehåll på sidan

Grundsärskolan med inriktning ämnen

Ämnen

Inom grundsärskolan finns en särskild inriktning där eleverna läser ämnen. Undervisningen sker med stöd av lärare, förskolelärare, ämneslärare, speciallärare, specialpedagoger, fritidspedagoger samt resurspedagoger. Pedagogerna har bland annat specialkompetens inom komplicerad läs- och skrivinlärning, matematiksvårigheter, autism och ADHD. Vi har en hög personaltäthet för att på ett stärkande och utvecklande sätt föra eleverna framåt i deras kunskapsinhämtning och i deras socialisering och anpassning till det kommande vuxenlivet.

Vi utarbetar individuella utvecklingsplaner tillsammans med eleverna och deras vårdnadshavare som sedan utvärderas och utvecklas löpande under läsåren. Våra elever undervisas i de praktiskt estetiska ämnena, som musik, idrott, slöjd samt hem- och konsumentkunskap av Sätraskolans ämneslärare. I Sätraskolan finns klasser för elever i åldrarna 6-16 i klasserna F-9 som läser efter grundsärskolans kursplaner i såväl ämnen som ämnesområden.  Undervisningen bedrivs i små klasser i väl anpassade lokaler och klassrummens placering i den övriga skolan är noga utvalda för att skapa naturliga möten eleverna emellan och därigenom skapa och möjliggöra en optimal inkludering.
 

Då Utbildningsförvaltningens inspektörer besökte oss våren 2015, fick vi till vår glädje genomgående ett mycket gott omdöme av våra verksamheter.

Klass 3-6 H

Alla elever ska:

 • få fördjupade kunskaper och nå målen i alla ämnen.
 • utveckla sin läs, skriv och talförmåga.
 • utveckla sin förmåga till självständighet och förmåga att göra egna val.
 • känna lust att gå i skolan.
 • känna sig trygga i skolan.
 • känna gemenskap och samhörighet.
 • bemötas och behandlas med respekt.
 • vara delaktiga i undervisningens utformning.

 

I klassrummet:

 • Små grupper och hög personaltäthet gör det möjligt att optimalt individualisera efter varje elevs förutsättningar och behov.
 • Stora möjligheter att arbeta i en till en-situationer.
 • Teoretiska kunskaper förankras med praktiska övningar i vardagslivet.
 • Material som är anpassat för att kunna möta alla elever i sitt lärande.
 • Satsning på i-pads som kompletterande läromedel.

 

 

Verksamhetsbeskrivning för klass H 7-9

I Sätraskolans grundsärskoleklass 7-9  ser vi till varje elevs behov och förmåga och skapar både vad gäller metodval och arbetstakt, en individuellt anpassad inlärningssituation. Undervisningen sker både i grupp och individuellt och vi arbetar i alla inlärningssituationer med tydliggörande pedagogik. För oss är det självklart med elevinflytande och våra elever är efter förmåga alla delaktiga i såväl planering, genomförande som utvärdering. I vårt inkluderingsarbete med den övriga skolan arbetar vi även målmedvetet för att skapa en positiv atmosfär och ett tillåtande klimat. Skolan erbjuder varje elev att efter personlig förmåga i liten eller stor omfattning läsa efter grundskolans kursplan och då ingå i skolans övriga klasser och våra grundsärskoleelever deltar alltid i skolans idrottsdagar, temadagar eller andra aktiviteter som anordnas i Sätraskolan.
Vi ser samarbetet med föräldrar som en viktig faktor för att på ett tryggt och utvecklande sätt föra eleverna framåt i sin utveckling.

I årskurs 9, sista året innan gymnasiet, arbetar vi tillsammans vår studie- och yrkesvägledare (SYV), intensivt med att stärka eleverna i sin självständighet och med förberedelserna inför gymnasietiden och kommande vuxenlivet.
Vår verksamhet präglas av att vi visar respekt för varandra, vi lär oss ta ett ansvar för både oss själva och gruppen och vi arbetar kontinuerligt med utomhuspedagogik och socialisering i samhället där många studiebesök och aktiviteter utanför klassrummet förekommer och vi lägger stor vikt vid både teoretiska kunskaper som praktiska färdigheter.

 

 

 

Dela: