Till innehåll på sidan

Grundsärskolan

På Sätraskolan finns grundsärskolan som är ett alternativ för de elever som inte bedöms nå upp till grundskolans kunskapskrav. Utbildningen anpassas efter varje elevs förutsättningar och erbjuds från sexårsverksamhet upp till årskurs nio. Sätraskolans grundsärskola omfattar utbildning i såväl ämnen som ämnesområden, eller en kombination av dessa. Utbildningen kan också omfatta ämnen enligt grundskolans kursplaner. Utbildningen ska bland annat ge kunskaper och värden, bidra till personlig utveckling, social gemenskap och ge en god grund för ett aktivt deltagande i samhället.
 

Föräldrakontakt
Kommunikation med föräldrar sker dagligen för de elever som läser ämnesområden och kontinuerligt för de elever som läser ämnen. Kommunikationen sker genom kontaktböcker eller ipads, via mail, sms och telefon.
Utvecklingssamtal för varje elev erbjuds en gång per termin.
Vi eftersträvar ett öppet klimat där föräldrar och vårdnadshavare alltid ska känna sig välkomna.

Nyheter
Hösterminen 2015 arbetar vi med temat olika kulturer. Temat genomsyrar lektionerna i de olika klasserna och avslutas gemensamt i aulan med inbjudna föräldrar och vårdnadshavare.

Personal
Vi har hög personaltäthet och personalgruppen fortbildas kontinuerligt, bland annat genom att gå kurser arrangerade av specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM).

Kunskapssyn
Elevernas skolgång utvecklar kunskaper både inom de teoretiska och praktiska ämnena. Vi övar mycket på att eleverna så självständigt som möjligt ska klara vardagssituationer i skolan, hemmet och ute i samhället.

Kontakta gärna biträdande rektor för grundsärskolan Caroline Sköld, på mail eller på telefon för mer information.

Grundsärskolan inriktning ämnesområden

Grundsärskolan inriktning ämnen

Dela: