Till innehåll på sidan

Fritidshem

Övergripande målet är att alla elever i skolår F-6 ska erbjudas en stimulerande och trygg skolbarnsomsorg.

Kamratskap och trygghet
Fritidshemsverksamheten, förskoleklasserna och lärarna samverkar så långt det är möjligt kring barnen. Verksamheten bygger mycket på kamratskap och trygghet.

Att vara en bra kamrat är en av de viktigaste regler som vi har på fritidshemmen. Vi uppmuntrar och berömmer det som är bra. Vi lär barnen olika strategier för att lösa konflikter. Trygghet skapar vi genom att lösa konflikterna direkt. 

Föräldrakontakter
Föräldrar är viktiga, ett kontinuerligt bra samspel mellan föräldrar och personal underlättar samarbetet kring barnet. Vårdnadshavare är alltid välkomna att vara med i verksamheten. Varje fredag får barnen med sig ett veckobrev hem med information om kommande veckas aktiviteter.

Under läsåret blir föräldrar inbjudna till olika evenemang på fritidshemmen som barnen är med och planerar och förbereder.

Fritidshemspersonal deltar i  barnens utvecklingssamtal tillsammans med respektive lärare.

På skolavslutningen har fritidshemmen som tradition att servera tårta, saft och kaffe till barnen, syskon och föräldrar.

En dag på fritids
Under dagen på fritids delas barnen in i aktivitetsgrupper både inomhus och utomhus. Ofta får barnen vara med och välja aktiviteter, och får på så sätt påverka sin tillvaro. Det är viktigt att bli sedd och tagen på allvar, barnen trivs bättre då.

På fritidshemmen finns möjligheter att bläddra i böcker, läsa och ibland lyssna på sagor.

Veckans aktiviteter och teman diskuterar vi vid mellanmålet eller i stormöten alternativt i andra mindre grupper. Då får barnen möjlighet att påverka det vi ska göra samt lyssna på varandra och höra hur andra tänker. På så sätt stärks barnens självförtroende.

Kreativt skapande arbete är ständiga inslag på fritidshemmet. Vi målar, syr, arbetar med lera och pärlor, bygger med klossar och lego, samt mycket mer. Sång, dans och musik är andra omtyckta aktiviteter.

Många barn har ”eget arbete” som de kan pyssla med när de inte har något annat att göra. Personalen hjälper till att komma igång.

Barnen är med och tar ansvar genom att städa efter sig, laga spel och annat vid behov.

Mellanmål
Vid mellanmålet på fritidshemmen sitter barnen tillsammans med personal i mindre grupper, så att möjlighet till lugn och samtal kan genomföras på ett trevligt sätt. Ambitionen är att mellanmålet ska vara så hälsoriktigt som möjligt. Ett hälsosamt mellanmål som komplement till övriga måltider som barnen äter i skolan, i kombination med mycket lek och rörelse, gör att barnen orkar mer. Därmed går det lättare att lära sig nya saker.

Sista fredagen varje månad firas barn som fyllt år under månaden. Vi äter något utöver det vanliga, det blir ett ”kalasmellanmål”. Ibland ser vi på film.

Utevistelse
Barnen leker ute varje dag. En dag i veckan har fritidshemmen en utedag med utflykt i närområdet till närliggande parklekar, skogen och idrottsplatserna Sätra idrottsplats eller Sätra bollplan. Traditionella aktiviteter som bollspel, friidrott, skridskoåkning och pulkaåkning planeras in. Bad i någon näraliggande simhall planeras in främst på loven.

Värdegrundsarbete
Personalen är viktiga förebilder för språkets utveckling.
Vi arbetar dagligen med vår gemensamma värdegrund och  personalen  försöker att vara tydliga och bra förebilder för barnen. Ett bra förhållningssätt är viktigt, då barn främst gör som vi gör och inte som vi säger.

Att stödja barnet i att vara en bra kamrat är angeläget, då det är viktigt att kunna umgås på ett trevligt sätt tillsammans. Vi uppmuntrar och berömmer barnen och varandra. Vi tolererar inte sparkar och slag och kränkande uttryck mot andra. Personalen hjälper barn att lösa konflikter genom samtal. Alla barn har rätt att känna sig trygga under hela skoldagen. Vi lyssnar på barnen när de vill berätta något.

Samverkan i klasserna
Vid vissa tillfällen under skoldagen delar klasslärarna och fritidspersonalen in klasserna i två grupper. Då har klasslärarna undervisning och fritidspersonalen håller i fritidsaktiviteter av olika slag.

Utvärdering
Utvärdering sker genom utvecklingssamtal eller andra samtal, enkäter, samtal med barnen i grupper eller enskilt.

Fritids på loven
På sommarlov och jullov slås fritidshemmen ihop. Skolan skickar ut lappar som fylls i så noga man kan och lämnas sedan in till respektive avdelning. Här sammanställs sedan barnantalet och man bestämmer var omsorgen kommer att ske under lovet. Bra att tänka på är att meddela eventuella ändringar så snart som möjligt, då personalens semesterar är baserade på barnantalet.

 

Fritidshem:

Lövet 08-508 242 16

Eken 08-508 242 18

Bogan 08-508 242 19

Örnen 08-508 241 31

Björken 08-508 242 17

Klubben 08-508 242 47

Dela: