Till innehåll på sidan

Förskoleklasser

Sätraskolans förskoleklasser

Det ska vara roligt och tryggt att börja i skolan. Vi arbetar för att barnen ska få uppleva glädje, lust och nyfikenhet. Målet är att ge barnen förförståelse för både läsning, skrivning och matematik och att lusten, nyfikenheten för detta väcks och stimuleras. Vi tränar förmågorna enligt läroplanens intentioner i allt vi gör.

Vi arbetar med språkutveckling genom att ge barnen talutrymme och möjlighet att reflektera och berätta och fantisera. Vi varierar arbetssätt och arbetsformer och har t ex skönlitteratur i fokus så att barnen kan leva sig in i andra människors levnadsvillkor och kulturer. Vi bearbetar barnböckerna genom samtal och reflektion efter läsningen. Vi besöker biblioteket, vi arbetar med bild, drama, film, fakta, tidningar, sång och musik. Vi arbetar med rim och ramsor. Vi ger gensvar och bekräftelse till barnen. Målet är att barnen vill, vågar och kan uttrycka sig på många olika sätt.

Föräldrar är viktiga och alltid välkomna att besöka oss. Vi har föräldramöten, drop- in- kaffe och utvecklingssamtal. Föräldrarna får även skriftlig information genom veckobrev.

Vi vuxna som arbetar i förskoleklasserna är väl medvetna om vikten av att vara goda förebilder. Barn gör inte som man säger utan oftast som man gör. Samtal är ett bra sätt som vi använder oss av för att hjälpa barnen att se och lösa olika situationer. Det blir konkret och tydligt. Vi vill att barnen känner sig trygga i att ge uttryck för egna tankar, åsikter och idéer.

Verksamheten

Förskoleklassernas verksamhet pågår mellan 08.00-13.30. Varje dag har vi samling klockan 08.00. Då räknar vi tillsammans hur många barn vi är och om någon är frånvarande. Vi pratar om vad som ska hända under dagen/veckan och vi sjunger olika sånger som har med aktuellt tema att göra. Rutiner och återkommande aktiviteter som barnen känner igen skapar trygghet och sammanhang.

Tema

Vi arbetar tematiskt med tid för lek, rörelse, skapande och lärande. I arbetet får barnen använda olika uttrycksområden där alla sinnen aktiveras. Vi vuxna inspirerar till nya upptäckter. Temaarbetets längd kan variera beroende på barnens behov och intresse. Exempel på teman kan vara trafik, närmiljön, kroppen, årstider eller annat som barnen önskat.

Genom att låta barnen få vara med och välja, och på så sätt påverka sin tillvaro, får de ett eget värde, blir gladare och känner lust.

Lek

Barnen i förskoleklasserna har ett stort behov av att få leka. Det tillgodoser vi genom att låta barnen leka mycket både inne och ute. Leken är ett viktigt inslag i det dagliga arbetet där kunskaper lärs in. I leken lär sig barnen att samarbeta, uttrycka känslor, bearbeta upplevelser, utveckla språket, träna sig socialt, stimulera fantasin osv.

Rörelse

Vi har idrott varje vecka. Barnen får då möjlighet att prova på olika sporter, lekar, balansövningar och koordinationsövningar.  De tränar grovmotoriken dagligen när vi är ute och leker, går till skogen, leker i parken eller på skolgården. Genom att få en bra kroppsuppfattning, vet vi att vi förbereder barnen på det bästa sättet inför den fortsatta skolgången och att självförtroendet och inlärnings- möjligheterna stärks. ”Det man lär med kroppen fastnar i knoppen”.

Natur

Vi jobbar med naturorienterade ämnen varje vecka. Vid skogsutflykter har vi med oss ryggsäckar med material som t ex naturböcker, håvar och förstoringsglas. Vi passar även på att ha matematik i skogen och då tar vi vara på det naturen bjuder på, vi räknar t ex kottar, mäter och jämför olika saker. Barnen lär sig bättre om man arbetar med konkret material och samtidigt får röra på sig och ha roligt.

Matematik

Vi ser varje möjlighet att få in matematiken i vår verksamhet och väver in mattekluringar i vår vardag som tränar ord och begrepp genom spel, byggmaterial, uteaktiviteter och sagor. Vissa veckor arbetar vi mer intensivt med matematik.

Sagor och berättelser

Personalen är viktiga förebilder för språkets utveckling. Vi vill att barnen känner lust av att använda språket som uttrycksmedel. Vi läser mycket sagor för barnen och arbetar med rim och ramsor för att utveckla och stimulera lusten och nyfikenheten för läs- och skrivandet. Barnen börjar skriva på iPads genom att lyssna på hur ljuden låter och lär sig då hur bokstäverna ser ut både enskilt och i sammanhang med andra bokstäver som bildar ord.  De målar och skriver egna sagor och berättelser med hjälp av oss vuxna som de sedan berättar för varandra. Då blir det roligt och de lär sig i ett meningsfullt sammanhang. Vi vet att det är viktigt att barn tidigt får möjlighet att sätta ord på sina tankar i grupp och att få träna på att stå för sina egna intressen och val.

Bild och Form

Vi målar på olika sätt, ofta till musik. Ibland målar vi ute, på utflykter som vi brukar göra för att barnen ska få se och uppleva det vi jobbar med på flera olika sätt och för att de ska få möjlighet att skapa sig vidare vyer. Genom fantasi och kreativt skapande tränar vi på finmotorik, färger, material, metoder, samarbete, koncentration, lust mm. Ibland tränar vi oss samtidigt på att lyssna på olika slags musik.

Musik

Vi sjunger och lyssnar på nya och traditionella sånger varje vecka. Barnen får spela på olika instrument som t ex marrackas, klaves, tamburin mm. Vi lyssnar ofta på musik från andra länder. Musiken är glädje i vår vardag. Genom sång o musik tränar vi rytm, taktkänsla och utvecklar språket.

Utvärdering

Barnen utvärderar aktiviteterna varje vecka genom samtal. Vi pratar om vad vi har arbetat med under veckan och vad vi har lärt oss.

Vi personal utvärderar och reflekterar kontinuerligt och arbetar ständigt för att utveckla verksamheten.

 

Dela: