Till innehåll på sidan

Att skriva sig till läsning med hjälp av digitala verktyg

Många skolor i Stockholm använder sig nu av metoden (ASL) som bygger på den norska forskaren Arne Tragetons forskning av den första skriv- och läsinlärningen i förskoleklass till årskurs 3.
En stor del av personalen som undervisar i F-3 på Sätrakolan har deltagit i Utbildningsförvaltningens satsning Språkpaketet. Språkpaketet är ett kurspaket framtaget i Stockholmsstad för att främja läs- och språkutvecklingen hos elever i årskurs 1-3. En del av Språkpaketet handlar om metoden Att skriva sig till läsning. Sedan Ht 2012 genomsyras den första skriv- och läsinlärningen på Sätraskolan av metoden ASL.

Vad innebär då metoden Att skriva sig till läsning, även kallat ASL?
ASL bygger på forskning inom området som visar att det är lättare att först lära sig skriva och att genom skrivandet lära sig att läsa. Eleverna börjar redan i förskoleklassen att skriva egna texter utifrån sin egen nivå med hjälp av digitala skrivverktyg.

          

Arbetet med digitala skrivverktyg fortsätter sedan i årskurs 1 och först i årskurs 2 lägger våra elever tid på att forma bokstäver för hand, allt efter Tragetons metod. När eleverna skriver sina tidiga texter tar de hjälp av talsyntesen i det digitala skrivverktyget. Talsyntesen ger eleven direkt återkoppling i skrivandet genom att ljuda den bokstav de trycker på.
Eftersom skrivandet sker med digitala skrivverktyg är motoriken inte ett hinder och alla elever kan skriva texter utifrån sin egen nivå. Genom att tidigt få tillgång till det skrivna språket har många elever fått ett bra självförtroende och utvecklats betydligt snabbare än vid traditionell bokstavs- och läsinlärning. Undervisningen är mer individanpassad och bygger på de kunskaper eleven redan har. Alla elever arbetar med samma uppgifter men på olika nivåer.
Att skriva sig till läsning innebär att det blir mer undervisning kring texternas form och innehåll. Eleverna undervisas redan från början bland annat i att skriva olika texttyper, hur man beskriver, målar med språket och hur man bearbetar sina texter.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
Alla elever tränar sin finmotorik genom att bl.a. lägga pärlplattor, sy för hand, knyta och illustrerar bilder. Genom att aktivt träna finmotoriken förbereds alla elever på att börja forma bokstäver för hand i årkurs 2.

Forskning säger att lärande bör ske i samspel med andra, att ny kunskap alltid skapas i dialogen. Därför arbetar våra elever två och två vid de digitala skrivverktygen. Detta för att lära varandra och lära av varandra. För eleverna är det självklart att samarbeta, den som kan mer hjälper sin kamrat vilket leder till en ökad förståelse till olikheter och ett varmare klimat i klassrummet. Genom att arbeta två och två ökar också elevernas förmåga att uttrycka sig muntligt, att lyssna på andra samt att samarbeta.
  

                                     

 

 

 

/Sammanfattat av Ewa Bietkowska, Cecila Westblad, Ann-Christin Tsikkinis, 

Dela: